ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΤΕ ΑΜΘ

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 36/ΦΕΚ 30/06-02-04, είναι ΝΠΙΔ με έδρα την Καβάλα και συνδέεται με το ΤΕΙ Καβάλας.
Το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας.
Το Ερευνητικό-Επιστημονικό δυναμικό του ΚΤΕ ΑΜΘ απαρτίζεται κυρίως από μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και κορυφαίους επιστημονικούς συνεργάτες και προάγουν:

 • την προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας
 • την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την  επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας,
 • τη βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας ΑΜΘ και γενικότερα της χώρας,
 • την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων,
 • την παροχή υπηρεσιών, καθώς και,
 • την υποστήριξη βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων.

Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας προάγουν την τεχνολογική έρευνα, αναπτύσσουν τεχνολογικά προϊόντα και εφαρμογές και εφαρμόζουν τεχνολογικά και επιστημονικά πορίσματα με σκοπό:

 • Την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση μεθόδων στις παραγωγικές διαδικασίες, συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Περιφέρεια τους.
 • Τη σύνδεση της έρευνας και της βιομηχανίας με τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και με την ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες των παραγωγικών μονάδων.
 • Την υποστήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

 • Αναπτύσσει δεσμούς με Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
 • Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής αλλά και με τους οργανωμένους κάδους οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Εξειδικεύει φοιτητές και πτυχιούχους σε σύγχρονους τομείς νέων τεχνολογιών.
 • Έχοντας αναπτυχθεί και στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ομοιόμορφη ανάπτυξη της περιφέρειας, όσο και στην άμβλυνση ανισοτήτων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ περιοχών.
 • Εκπονεί μελέτες και εκτελεί τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία .
 • Προάγοντας την τεχνολογική έρευνα, το ΚΤΕ ΑΜΘ βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Παρέχει Υπηρεσίες, καθώς και Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Επιμελείται της οργάνωσης και χρηματοδότησης Ερευνητικών-Τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Δημοσιεύσεων, Εκδόσεων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

Comments are closed