ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναπτύσσει δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

  • Αναπτύσσει δεσμούς με Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
  • Εκπόνηση μελετών και τεχνολογικών προγραμμάτων.
  • Προάγοντας την τεχνολογική έρευνα, το ΚΤΕ ΑΜΘ βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
  • Παρέχει Υπηρεσίες, καθώς και Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
  • Επιμελείται της οργάνωσης και χρηματοδότησης Ερευνητικών-Τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Δημοσιεύσεων, Εκδόσεων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

Comments are closed