ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των εξελίξεων της παγκόσμιας οικονομίας, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις για την απελευθέρωση των διεθνών αγορών, είναι η δημιουργία περιοχών περιφερειακής ανάπτυξης των διεθνών οικονομικών σχέσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της NAFTA, της ΑΡΕC, της ΜΑΗGREB, του τριγώνου των Ασιατικών Χωρών κ.α. Στην πράξη έχει αποδειχθεί, ότι η συγκρότηση παρόμοιων περιφερειακών ενώσεων ωφελεί τόσο τις άμεσα εμπλεκόμενες χώρες όσο και την Παγκόσμια οικονομία γενικότερα.
Η περιοχή της ευρύτερης Βαλκανικής Χερσονήσου, αλλά και η ήδη συσταθείσα Ζώνη Παρευξείνιας Συνεργασίας εντάσσονται σε αυτό το πνεύμα της περιφερειοποιήσεις και διασποράς των παγκόσμιων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις την τελευταία πενταετία στις γειτονικές μας χώρες, ενώ προσδίδουν στο βαλκανικό χώρο μια ιδιαίτερη δυναμική, ταυτόχρονα προκαλούν ερωτήματα σχετικά με το ρόλο και τις δυνατότητες της ελληνικής παρουσίας σε αυτά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Επειδή ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος διαφαίνεται η ανάγκη ώστε οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς της Ελλάδος να γνωρίζουν την κατάσταση κυρίως των οικονομικών δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων των εν δυνάμει συνεργατών, καθώς και των προοπτικών που διανοίγονται από πλευράς γειτονικών χωρών.
Το ΤΕΙ Καβάλας βρίσκεται γεωγραφικά σε Θέση που ευνοεί την επιχειρησιακή εμβέλεια του, τόσο σε εθνικές περιοχές που παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς απεμπλοκής από καταστάσεις οικονομικής στασιμότητας, όπως Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όσο·και σε περιοχές της Βαλκανικής και της Δυτικής Ασίας, οι οποίες προσφέρουν πεδίο επιχειρησιακής έρευνας και εφαρμογής μεθόδων παγκοσμιοποίησης του εμπορίου και της οικονομίας γενικότερα. Γι’ αυτό το λόγο η συμβολή του θα είναι ουσιαστική και καταλυτική.
Σκοπός του Τομέα επιχειρησιακών ερευνών στο Κ.Τ.Ε. είναι:

  • Η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, καταρχήν στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη συνέχεια σε όλη την ελληνική επικράτεια και στις γειτονικές βαλκανικές και ασιατικές χώρες, στον τομέα των επενδύσεων.
  • Η μελέτη και ταξινόμηση των προβλημάτων, που καθ΄όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης μιας επένδυσης ή/και διεύρυνσης επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
  • Η ανάπτυξη και διάδοση ιδεών, μεθόδων και τεχνικών για τη διαμόρφωση επιχειρησιακής στρατηγικής κατάλληλης για την πρόσβαση στην ελληνική και διεθνή αγορά, αλλά και για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων που ήδη υπάρχουν.
  • Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και συνεργασίας (Joint Ventures-Strategic Alliances), καθώς και η ανάπτυξη τράπεζας συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά κατηγορία σε εν ενεργεία και υποψηφίους επενδυτές.
  • Η προαγωγή της επιχειρησιακής έρευνας με την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την αντιμετώπιση, πρόληψη και θεραπεία προβλημάτων, που σχετίζονται με όλες τις λειτουργίες κάθε τύπου επιχείρησης της περιοχής μας.
  • Η δημιουργία μιας Βάσης χρηματοοικονομικών Δεδομένων των επιχειρήσεων και ενός εικονομετρικού μοντέλου, το οποίο θα είναι σε θέση να προτείνει όλες τις βασικές μεταβλητές, που εμπεριέχονται σε κάθε στρατηγική των επιχειρήσεων της περιοχής και όλης της επικράτειας, και που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μελλοντική κερδοφορία αυτών (Profit.Impact of Market Strategy).
  • Η χρησιμοποίηση της ίδιας Βάσης Δεδομένων και η κατασκευή ενός μοντέλου μέτρησης της αποδοτικότητας κάθε επιχείρησης, καθώς και του μέσου όρου του κλάδου που ανήκει, χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη μέθοδο της Προστιθέμενης Αξίας (Shareholders Value Added), έτσι ώστε να μπορεί να κάνει αφενός μεν συγκρίσεις με την πορεία του κλάδου και αφετέρου συγκρίσεις καλύτερης πρακτικής (Βenchmarking) με την καλύτερη ελληνική επιχείρηση.
  • Η κατασκευή ενός μοντέλου μέτρησης της παραγωγικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και η σύνδεσή του με την κερδοφορία τους ή αποδοτικότητά τους, για να μπορούν οι επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν α) στην αξιολόγηση των στρατηγικών που ήδη εφαρμόζουν και β) στην αξιολόγηση των μελλοντικών τους στρατηγικών.

Comments are closed