ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Ο τομέας “Τεχνολογία Μαρμάρου” (εντοπισμός, μελέτη, εξόρυξη, επεξεργασία, ποιοτικός έλεγχος, διάδοση μαρμάρου και προϊόντων του) είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος παραγωγής και μεταποίησης στην Ελλάδα και κυρίως στις περιοχές Καβάλας, Δράμας και Θάσου. Σε αυτές τις τρεις περιοχές δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών πολλές επιχειρήσεις (70 λατομεία, 20 περίπου μαρμαροβιομηχανίες), ή εμπορική εμβέλεια των οποίων ξεπερνά τα εθνικά όρια (80% περίπου του εξαγώγιμου μαρμάρου της χώρας μας). Η βιωσιμότητα παρόμοιων επιχειρήσεων και το ενδιαφέρον περαιτέρω δραστηριοποίησης στον τομέα του μαρμάρου, φαίνεται και από την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στην αγορά των προϊόντων του.
Η κινητικότητα αυτή εκδηλώνεται με τρεις ·κυρίως μορφές:
α) Δημιουργία νέων επιχειρήσέων, κυρίως εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου.
β) Προώθηση των προϊόντων αυτών των επιχειρήσεων σε συνεχώς διευρυνόμενες διεθνείς αγορές.
γ) Προσπάθεια για συγκρότηση φορέων συνεργασίας μικρότερων βιοτεχνικών μονάδων, με τη συνεργασία εταιρειών προερχόμενων από άλλους επιχειρηματικούς κλάδους (παράδειγμα, η πρόσφατη δημιουργία στην περιοχή Καβάλας – Δράμας – Θάσου κοινού “μετώπου” επεξεργασίας μαρμάρου, στο οποίο συμμετέχουν επτά μονάδες ασχολούμενες πρωτογενώς με το μάρμαρο και μια όμως προμηθευτική – εμπορική εταιρεία, η οποία δεν έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο).
Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής μαρμάρου (εξόρυξης και επεξεργασίας αντίστοιχα) βασίζονται σήμερα κυρίως στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά, στην άφθονα διαθέσιμη πρώτη ύλη και λιγότερο στον αυτοσχεδιασμό όλων των εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων. Η κρατική παρουσία εμφανίζεται με τη μορφή έντονης παρέμβασης, κυρίως σε οικονομικής φύσεως θέματα και στον εξαναγκασμό για προσφυγή σε μεγάλο τραπεζικό δανεισμό, κάθε φορά που απαιτείται η αντιμετώπιση προβλημάτων. Είναι αυτονόητο, ότι χωρίς την ύπαρξη θεσμικής τεχνικής υποστήριξης (κυρίως στην επεξεργασία μαρμάρου), της κατεύθυνσης σε παραγωγή προϊόντων ύστερα από μελέτη της αγοράς και συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των απασχολούμενων επιχειρήσεων, τα προβλήματα που θα ανακύψουν θα είναι δυσεπίλυτα, κυρίως λόγω του υπάρχοντος έντονου ανταγωνισμού από άλλες χώρες.
Το ΤΕΙ Καβάλας έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο μιας κατεξοχήν πλούσιας περιοχής σε κοιτάσματα μαρμάρου. Επιπλέον, βρίσκεται σε χώρο με δυνατότητες ελέγχου της αγοράς γειτονικών χωρών και παροχής σχετικών διευκολύνσεων στον τομέα επεξεργασίας, ποιοτικού ελέγχου και διανομής των προϊόντων μαρμάρου με ποικίλα μέσα.
Οι δραστηριότητες του προτεινομένου Ερευνητικού Τομέα στο Κ.Τ.Ε. προβλέπονται ως εξής:

  • Η καταγραφή και κατάταξη κατά κατηγορία των εν ενεργεία κοιτασμάτων μαρμάρου, καταρχήν στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη συνέχεια σε όλη την ελληνική επικράτεια (πιστοποίηση ταυτότητας του ελληνικού μαρμάρου σύμφωνα με την οδηγία ΤC 246/92 της Ε.Ε.).
  • Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και μελέτη των προβλημάτων, που ανακύπτουν καθ’ όλη τη διαδικασία από τον εντοπισμό ενός κοιτάσματος μαρμάρου μέχρι την προώθηση των προϊόντων μαρμάρου στην ελληνική και διεθνή αγορά.
  • Η μελέτη για εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των σχετικών με τα μάρμαρα, κυρίως σε ότι σχετίζεται με την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως στον εντοπισμό του μαρμάρου, στη μελέτη δυνατότητας εκμετάλλευσης και περαιτέρω επέκτασης του λατομείου, στις σύγχρονες μεθόδους εξόρυξης, κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου, στην προστασία του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση των λατομείων, στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων των λατομείων.
  • Η εκπόνηση “Ατλαντος μαρμαροφορίας”, όπως και η δημιουργία “Μουσείου Μαρμάρου” για τη διεθνή προβολή του.
  • Η διερεύνηση τη διεθνούς αγοράς και της εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς και η οργάνωση δικτύων πώλησης και μεταφορών.
  • Η μελέτη δημιουργίας νέων προϊόντων από την επεξεργασία του μαρμάρου, ανάλογα με τη ζήτηση που διαμορφώνεται στην ελληνική και στις διεθνείς αγορές, η ανάπτυξη νέων μεθόδων κατεργασίας/επεξεργασίας και η αξιοποίηση των παραπροϊόντων κατεργασίας.
  • Η έκδοση προδιαγραφών – ποιότητας τελικών προϊόντων και η πιστοποίηση της τήρησης των προδιαγραφών τους.
  • Η παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και συνεργασίας των υφισταμένων μικρών και μεσαίων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, με σκοπό τη συγκρότηση βιώσιμων και πλήρως ανταγωνιστικών συγκροτημάτων, κυρίως για την αντιμετώπιση ομοειδών συγκροτημάτων του εξωτερικού.
  • Η εκπαίδευση και εξειδίκευση όλων των εμπλεκομένων στην υπόψη διαδικασία, με σκοπό τη βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων τεχνικής και οικονομικής απόδοσής τους.

Comments are closed