ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο τομέας “Μελέτη – Σχεδιασμός και Προώθηση παραγωγής νέων προϊόντων” είναι από τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής που απαιτεί γρήγορους ρυθμούς σχεδιασμού και κατασκευής προτύπων, με σκοπό τον προγραμματισμό και την παραγωγή άμεσα εκμεταλλεύσιμων νέων προϊόντων. Η ελληνική βιομηχανία και βιοτεχνία, ειδικότερα στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τα έντονα προβλήματα Οικονομικής ανάκαμψης, απαιτούν εφαρμογή νέων εφαρμόσιμων ιδεών και καινοτομιών, ώστε με επιτυχία να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επερχόμενης ισχυρής ανταγωνιστικής πίεσης, μέσω της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σημερινή κατάσταση της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, απέχει πολύ από τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εκδηλούμενη ήδη επανάσταση στο χώρο των νέων τεχνολογιών, που βασίζονται στον αυτοματισμό σχεδιασμού και κατασκευής νέων προϊόντων. Οι παρουσιαζόμενες περιστασιακές ιδιωτικές πρωτοβουλίες έχουν να αντιμετωπίσουν μία δυσκίνητη και φιλύποπτη, ως προς τις προθέσεις, κρατική μηχανή. Κατά την εφαρμογή παρόμοιων πρωτοβουλιών αναφύονται σι ανασταλτικοί παράγοντες του έντονου κρατικού παρεμβατισμού, της αδυναμίας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, της ανάγκη καταφυγής σε ξένες τράπεζες τεχνογνωσίας, της έλλειψης κρατικής προστασίας για την εξάπλωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο των παραγομένων καινοτομιών και προϊόντων.
Η δημιουργία ενός όχι μόνον συντονιστικού αλλά κυρίως παραγωγικού φορέα, με σκοπό τη μελέτη της αγοράς και των αναγκών της κοινωνίας, το σχεδιασμό νέων προϊόντων βασιζόμενων σε τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποστήριξη τεχνολογιών αιχμής (βιομηχανική ηλεκτρονική, διαχείριση πληροφοριών αυτοματισμός) και στη συνέχεια την προώθηση στην ελληνική και ξένη αγορά αυτών των προϊόντων, μπορεί να γίνει μόνον από ένα Ίδρυμα, το οποίο θέτει αντίστοιχους στόχους, διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και προγραμματίζει να αναπτυχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση.
Ειδικότερα, το ΤΕΙ Καβάλας, με περιοχές εθνικής εμβέλειας, όπως την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και διεθνείς, όπως τις γειτονικές καταρχήν βαλκανικές χώρες και ακολούθως την Ευρώπη, τις χώρες της Δυτικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής, επιθυμεί και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Σκοπός του Ερευνητικού Τομέα στο Κ.Τ.Ε. είναι:

  • Η άμεση σύνδεσή του καταρχήν με τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες των περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και τη μελέτη και προγραμματισμό εισαγωγής καινοτομιών και νέων προϊόντων στις δραστηριότητές τους.
  • Η εκπαίδευση τεχνικών στελεχών υψηλής στάθμης, άμεσα συνδεδεμένων με την παραγωγή σε τομείς μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προγραμμάτων, βελτίωσης και δημιουργίας νέων μηχανημάτων κατασκευής προτύπων, αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μονάδων αυτοματισμού.
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη κέντρου μετρολογίας για έλεγχο και βαθμονόμηση οργάνων, η ανάπτυξη και ο εξοπλισμός Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών για στατικούς και δυναμικούς ελέγχους.
  • Η μελέτη και η δημιουργία πρότυπων Εργαστηρίων βασιζομένων στις τεχνολογίες συνδυασμού Laser και ηλεκτρονικών υπολογιστών με εφαρμογές στην Ιατρική, επεξεργασία μετάλλου και προϊόντων του κ.α.
  • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις υπάρχουσες βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και η ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων.

Comments are closed