ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ

Παρά τη συστηματική προσπάθεια μεγάλου αριθμού επιστημόνων των Ερευνητικών Ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια για την ανεύρεση νέων πηγών ενέργειας, το πετρέλαιο εξακολουθεί να παραμένει η κύρια πηγή ενέργειας στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στην παραγωγή ηλεκτρισμού κλπ. Πρόσφατα εισήχθη στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας και το φ. αέριο, με στόχο να καλύψει μέσα σε μια δεκαετία το 12% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας.
Με το δεδομένο ότι το φ. αέριο, και ως προς την προέλευσή του και ως προς. την χημική του δομή (μίγμα υδρογονανθράκων), είναι συγγενές προς το πετρέλαιο, μπορεί να ειπωθεί ότι οι υδρογονάνθρακες, για τις επόμενες δεκαετίες, θα είναι οι κύριοι συντελεστές στο παγκόσμιο και κατά συνέπεια στο εθνικό ενεργειακό «παιχνίδι».
Σε όλη την γκάμα της χρήσης των υδρογονανθράκων (υγρών και αερίων) είναι προφανές ότι απαιτείται διαρκής έλεγχος με στόχο:
Τον έλεγχο της τήρηοης των προδιαγραφών των διακινούμενων καυσίμων (υγρών και αερίων). Κατά συνέπεια, τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων που φθάνουν στον καταναλωτή, για λόγους προστασίας του καταναλωτή, προστασίας του περιβάλλοντος, αποφυγής της αισχροκέρδειας κλπ.

  • Τη βελτίωση των προδιαγραφών των διακινούμενων καυσίμων μέσα από ερευνητικές εργασίες.
  • Την παρακολούθηση μέσα από ερευνητικές εργασίες των επιπτώσεων, που μπορεί να έχουν οι υδρογονάνθρακες στους διάφορους αποδέκτες ως προς την περιεκτικότητά τους σε. υδρογονάνθρακες, με στόχο την προστασία Του περιβάλλοντος.
  • Την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ως προς τη χρήση καυσίμων υλών στις περιπτώσεις που βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο (π.χ. εμπρησμών κλπ.)
  • Την πιστοποίηση της ποιότητας προϊόντων υδρογονανθράκων (υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων, λιπαντικών κλπ.) που διακινούνται στη χώρα.

Comments are closed