ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ευρεία διαθεσιμότητα ισχυρών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στη σύγχρονη κοινωνία έχει οδηγήσει στην ευρύτατη χρήση της Πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία και στην ανάπτυξη νέων «ευφυών» προϊόντων:
Η Βιομηχανική Πληροφορική έρχεται, μετά τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, να βελτιώσει ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγική διαδικασία, πράγμα απαραίτητο στις σημερινές συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.
Πολλά από τα παραδοσιακά προϊόντα (ιστορικά όργανα, αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, τηλέφωνα, παιγνίδια κ.ά.) αντικαθίστανται από σύγχρονα «ευφυή» με ενσωματωμένους επεξεργαστές και λογισμικό.
Στη διερεύνηση νέων μορφών απασχόλησης, εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσης και επικουρικών δυνατοτήτων στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Οι τομείς αυτοί της τηλεκπαίδευσης, τηλεργασίας, και τηλεϊατρικής αντίστοιχα, αποτελούν τους κλάδους αιχμής των τηλεματικών εφαρμογών στη σύγχρονη κοινωνία.
Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της για ανώτατη εκπαίδευση έχουν οδηγήσει σε αποκέντρωση και ενίσχυση των περιφερειακών ΑΕΙ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εφαρμογές της τηλεματικής στην εκπαίδευση (μαθήματα από απόσταση, τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονική σύνδεση με διεθνείς βιβλιοθήκες κ.λ.π.) διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ Ιδρυμάτων, επιτρέπουν την αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού και άλλων πόρων που βρίσκονται σε απόσταση. Ακόμη, η τηλεκπαίδευση διευκολύνει σημαντικά τη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, που για πολλές κατηγορίες εργαζομένων είναι απαραίτητη λόγω της ταχύτατης αλλαγής των μέσων παραγωγής.
Η κοινωνική πίεση για εναλλακτικές μορφές απασχόλησης βρίσκει σύμμαχο τις νέες τεχνολογίες και η διάδοση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπει για πρώτη φορά την ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων, κυρίως στους τομείς παροχής υπηρεσιών. Τα περιθώρια ανάπτυξης των νέων μορφών εργασίας με τη χρήση της πληροφορικής αποτελούν το αντικείμενο έρευνας του θεματικού τομέα της τηλεργασίας.
Η συσσώρευση εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού υψηλής στάθμης και σύγχρονων διαγνωστικών μηχανημάτών στα μεγάλα αστικά κέντρα και ο εξοπλισμός των κεντρικών νοσοκομειακών μονάδων με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει μια άνιση κατάσταση για τους κατοίκους της περιφέρειας. Έτσι αποθαρρύνεται η αποκέντρωση και ενισχύεται η αστυφιλία. Η τηλεϊατρική μπορεί να επιτρέψει την αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου όσο και του τεχνικού ιατρικού δυναμικού, όπου και αν αυτό βρίσκεται, χωρίς να απαιτεί υποχρεωτικά τη μετακίνηση των ασθενών της περιφέρειας.
Πάνω σε αυτούς τους άξονες, ο Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής του ΚΤΕ ΑΜΘ θα έχει ως κεντρικούς στόχους:

  • την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε υπάρχουσες ή υπό ίδρυση βιομηχανικές μονάδες για την ανάπτυξη και βελτίωση πληροφοριακών συστημάτων παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διαδικασιών και Προϊόντων και της ανταγωνιστικότητας γενικότερα·
  • τη συνεργασία με τη βιομηχανία για τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων «ευφυών» προϊόντων·
  • τη μελέτη και ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης με τη χρήση τηλεματικής, σε συνεργασία με Ανώτατα Ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού·
  • τη μελέτη και ανάπτυξη μορφών τηλεργασίας στους τομείς των υπηρεσιών, της δημόσιας διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη της περιφέρειας·
  • τη μελέτη και ανάπτυξη δικτύων τηλεϊατρικής που θα σκοπεύουν στην ενίσχυση του δικτύου παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην περιφέρεια και
  • την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τηλεματικές εφαρμογές, τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες πρωτοβουλίες.

Comments are closed