ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επί της ύλης και η καταγραφή της εντάσεως της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος αυτής (φάσμα), αποτελεί την αρχή μίας ευρείας σειράς τεχνολογικών μεθόδων που συνοπτικά θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε τεχνολογίες ακτινοβολιών. Οι τεχνολογίες ακτινοβολιών λόγω των σπουδαιότατων πλεονεκτημάτων (εξαιρετικά μικρός χρόνος μετρήσεως, ελάχιστες ποσότητες δειγμάτων, μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία) τα οποία παρουσιάζουν έναντι των μεθόδων φυσικοχημικής ρουτίνας βρίσκουν εφαρμογή στην επίλυση πλήθους τεχνικών προβλημάτων που αφορούν την δομή της ύλης και των ουσιών αυτής, καθώς και την κινητική και τους μηχανισμούς των αντιδράσεων. Η χαρτογράφηση των τεχνολογιών ακτινοβολίας είναι περίπλοκη και πολυδιάστατη.
Γενικά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε 3 κατηγορίες:
1η) περίθλαση και σκέδαση,
2η) επιφανειακή ακτινοβολία, και
3η) φασματοσκοπία.

Η 1η κατηγορία αναφέρεται στην γεωμετρική ταξινόμηση των ατόμων και την κατανομή των ηλεκτρόνιων που συνθέτουν την δομή της ύλης. Σχετικά παραδείγματα είναι η περίθλαση και σκέδαση των ακτίνων-Χ (ΧRD, SAXS) των νετρονίων, των ηλεκτρονίων, και του φωτός.
Η 2η κατηγορία αναφέρεται στη δομή και την σύσταση των στερεών επιφανειών. Σχετικές τεχνικές είναι η φασματομετρίες φωτοεκπομπής και Auger (ΑΕS), η περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), και σι ηλεκτρονικές μικροσκοπίες (SΤΜ, ΑFΜ, ΤΕΜ, SΕΜ).
Η 3η κατηγορία αναφέρεται στα ενεργειακά επίπεδα των μορίων και ηλεκτρονίων καθώς και στον μαγνητικό συντονισμό. Η φασματοφωτομετρία υπεριώδους ορατού (UV-vis) η φασματομετρίες υπερύθρου (ΙR) και Raman, ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (ΝMR) αλλά και τα Laser είναι μερικά παραδείγματα.
 

Comments are closed